Βιβλιοθήκη Οικονομικού Αλφαβητισμού

Εργαλειοθήκη Ψηφιακών Πόρων

Όλοι οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και θα είναι προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε πάροχο εκπαίδευσης μέσω της ιστοσελίδας του έργου και της πύλης μάθησης. Οι ψηφιακοί πόροι θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή PDF για χρήση εκτός σύνδεσης, εάν απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη της οικογένειας. Η Εργαλειοθήκη Ψηφιακών Πόρων παρέχει την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και έννοιες που είναι κεντρικές για την ανάπτυξη του οικονομικού αλφαβητισμού σε όλα τα μέλη της οικογένειας, μικρά και μεγάλα, και αναμένεται ότι ο αντίκτυπος αυτών των πόρων και του μηνύματος που απεικονίζουν θα είναι σημαντικός.

Βιβλία Κόμικς

Με στόχο τα νεαρά μέλη της οικογένειας ηλικίας 6 έως 12 ετών, θα αναπτυχθεί ένα νέο Βιβλίο Κόμικς που αφορά θέματα που θα αυξάνουν τον οικονομικό αλφαβητισμό. Η σειρά των κόμικς που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνει 12 μηνιαία θεματικά κόμικς όπου ένας “Υπερήρωας” του οικονομικού αλφαβητισμού θα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τον οικονομικό αλφαβητισμό. Η μηνιαία αφήγηση των κόμικς θα προσαρμοστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρουσιάζεται το κατάλληλο για την ηλικία περιεχόμενο. Οι αφηγήσεις για τα κόμικς θα γραφτούν από τη Symplexis και τη Right Challenge, οι οποίες από κοινού θα παράγουν τα οπτικά στοιχεία που θα κάνουν τα κόμικς ελκυστικά για το νεανικό κοινό.

Διαδικτυακά Δωμάτια Απόδρασης - Εφαρμογή για Κινητά

Οι διαδικτυακές προκλήσεις των δωματίων απόδρασης που απαρτίζουν αυτόν τον καινοτόμο μαθησιακό πόρο θα εξετάζουν βασικά θέματα που σχετίζονται με τον οικονομικό αλφαβητισμό για τα μέλη της οικογένειας ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών. Θα αναπτυχθούν σενάρια για κάθε έναν από τους πόρους που θα αντιμετωπίζουν επαρκώς βασικά θέματα οικονομικού αλφαβητισμού τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές οικονομικές συνθήκες. 

Οι πόροι που θα αναπτυχθούν θα απευθύνονται σε εισαγωγικά και ενδιάμεσα επίπεδα για την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στον οικονομικό προγραμματισμό, τη διαχείριση του χρέους, την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ. Ο σχεδιασμός των πόρων οικονομικού αλφαβητισμού από το μηδέν επιτρέπει στους εταίρους να εισάγουν διαφορετικά επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ασχοληθούν με τα εργαλεία που αναπτύσσονται, ανεξάρτητα από το προηγούμενο εκπαιδευτικό υπόβαθρό τους. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια βιώσιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους ολοκληρώνοντας τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα. 

Η SRC και η Learning Unlimited θα αναπτύξουν από 3 πόρους. Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους να παρέχουν πόρους ειδικά σχεδιασμένες με βάση το φύλο, όπου είναι απαραίτητο. Ένα τυπικό εισαγωγικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης θα έχει 3 επιμέρους προκλήσεις που θα γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες, ενώ ένας ενδιάμεσος πόρος θα έχει 5 ατομικές προκλήσεις που θα γίνονται σταδιακά πιο δύσκολες.