Σχετικά με το πρόγραμμα

Επισκόπηση του Έργου

Ένας από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την πιθανή επίλυση του προβλήματος του οικογενειακού χρέους είναι η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων οικονομικού αλφαβητισμού που ιυπάρχει επί του παρόντος στις περισσότερες κοινότητες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπου τα χρέη παραμένουν υψηλά.

Για πολλά άτομα οι οργανισμοί υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί συνοδεύονται από κάποιον στιγματισμό, άγχος και αμηχανία, ενώ πολλοί από τους ενήλικες που επηρεάζονται δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να επικοινωνήσουν με το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης ή ελάφρυνσης του χρέους τους. Έτσι, η οικοδόμηση οικονομικού αλφαβητισμού σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την ανάκαμψη.

Τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινοτήτων αποτελούν το τέλειο μέσο για να ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης του αλφαβητισμού μέσω μιας προσέγγισης οικογενειακής μάθησης. Η αποτελεσματική οικογενειακή μάθηση απαιτεί μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, καθώς η οικογένεια λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό οποιουδήποτε προτεινόμενου μαθησιακού υλικού.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παραγωγή νέων παιδαγωγικών πρακτικών που θα επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας την οικογενειακή μάθηση μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

Στόχος του έργου

Ο στόχος του έργου είναι η παραγωγή νέων παιδαγωγικών πρακτικών που θα επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζοντας την οικογενειακή μάθηση μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

aims

Ειδικοί Στόχοι

  • Ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και παροχή ενός ποιοτικού προγράμματος επιμόρφωσης για εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματίες και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω μιας μεθοδολογίας κατάρτισης που μπορεί να παραμετροποιηθεί και προσαρμοστεί στις τοπικές ανάγκες.

  • Παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευτές ενηλίκων να ενσωματώσουν εργαλεία για τον οικονομικό αλφαβητισμό στη συνήθη διδασκαλία τους και στις επαφές τους με τις οικογένειες, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ευκαιρίες οικογενειακής μάθησης ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες, προκλήσεις και ευκαιρίες της ομάδας στόχου.
  • Αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευτών να αναπτύξουν και να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους προσεγγίσεις που βασίζονται στα δυνατά σημεία των εκπαιδευομένων, καθώς και  προσεγγίσεις συμμετοχικές και καθοδηγούμενες από τους εκπαιδευόμενους.

  • Ανάπτυξη μιας εύκολα προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση και διάδοση αποτελεσματικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία του οικονομικού αλφαβητισμού & την οικογενειακή μάθηση για ευρύτερη χρήση σε ολόκληρη την ΕΕ.

  • Η σημασία των δεξιοτήτων οικονομικού αλφαβητισμού για την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων πολιτών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στην “τριπλή συμμαχία” των παρακάτω:

  • των στόχων της οικογενειακής μάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την παροχή υψηλής ποιότητας και καινοτόμων επιστημονικών, ερευνητικών και ψηφιακών προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών και στοχεύουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων,

  • της υλοποίησης όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων, και

  • της ολοκλήρωσης όλων των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη θεμελίωση, την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη διάδοση.

Εταίροι